تبلیغات
تار نمای رسمی ***حسن یعقوبـــی الموتـــی *** وکیل پایه یک دادگستری - نکاتی در ارتباط با تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامی

نکاتی در ارتباط با تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامی

تاریخ:17 اردیبهشت 94-18:41

نکاتی در ارتباط با تعدد وتکرار جرم در قانون مجازات اسلامی


1-اصل فردی كردن مجازاتها به معنی اعمال واجرای مجازاتی متناسب با شخصیت ویژگیهای جسمی، روانی واجتماعی خود مجرم است كه به اعتبار ماهیت جرم ارتكابی ویا خصوصیات بزه دیده از طرف مقنن پیش بینی شده وحسب مورد ممكن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و... شود.

2- اصل فردی كردن مجازات را با اصل شخصی بودن مجازات نباید یكی دانست، زیرا اصل شخصی بودن بدین معناسب كه تعقیب امر جزایی ومجازات فقط نسبت به مرتكب جرم قابل اعمال است نه اطرافیان وخانواده مرتكب وكسانی كه در ارتكاب جرم نقش نداشته اند.

3-تعدد وتكرار جرم از جمله شیوه های تشدیدی فردی كردن مجازات می باشند.


4-تعدد وتكرار جرم از علل تشدید كننده مجازاتها هستند.زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناك بزهكار وآمادگی او برای ارتكاب جرایم دیگر دارند.

5-تكرار وتعدد جرم از علل عمومی تشدید مجازات هستد؛زیرا به جرایم معین اختصاص ندارند،بلكه در هر جرمی مصداق پیدا كند موجب تشدید مجازات خواهند بود.

6-در مقابل علل عمومی تشدید مجازات كه در حقوق كیفری ایران تنها در تعدد وتكرار مصداق دارند؛ علل اختصاصی قرار می گیرند.علل اختصاصی شامل علل نوعی تشدید وعلل شخصی تشدید می باشند.

7-علل نوعی تشدید مجازات، به دلیل وجود خصوصیاتی در جرم موجب تشدید مجازات می شوند مانند تخریب اشیاء منقول وغیر منقول كه با مواد محترقه انجام می شود(ماده 678 قانون تعزیرات)

8-علل شخصی، به واسطه شخص مجرم  سبب تشدید مجازات می گردند مثلاً تشدید مجازات كلاهبرداری بوسیله كارمندان دولت كه منجر به تعیین حداكثر مجازات می شود.

9-وقتی شخص واحد مرتكب جرائم متعدد می شود دو فرض قابل تصور است.

1-9- ارتكاب جرم یا جرائم بعدی به هنگامی صورت گیرد كه جرائم قبلی هنوز كشف یا حكم محكومیت قطعی درباره آنها صادر نشده باشد.این مورد تعدد جرم است؛زیرا با وضعیت مرتكبی روبرو هستیم كه بیش از یك جرم مرتكب شده، اعم از اینكه جرایم متعدد را توامان ودر زمان نزدیك به هم یا اینكه در زمان های كم وبیش طولانی مرتكب شده باشد ونسبت به هیچكدام از جرایم ارتكابی به محكومیتهای قطعی نرسیده باشد.

2-9- در فرض دوم جرم یا جرائم بعدی پس از آن كه در مورد جرم قبلی حكم محكومیت قطعی صادر شده است ارتكاب می یابد واین تكرار جرم است.

10-شباهت تعدد وتكرار جرم در ارتكاب بیش از یك جرم توسط مرتكب است وتفاوت آنها نیز وجود محكومیت قطعی مرتكب قبل از ارتكاب جرم یا جرایم بعدی می باشد. در صورت عدم وجود محكومیت قطعی،ارتكاب جرم یا جرایم بعدی مشمول تعدد جرم می باشد.

11-قواعد حاكم بر تعددو تكرار جرم در جرایم تعزیری وغیرتعزیری(حدود،قصاص،دیات) با یكدیگر متفاوت اند.

12-قاعده ارتكاب رفتارهای مجرمانه متعدد در جرایم موجب حد این است كه مجازات های متعدد بر مرتكب اعمال می گردد؛مگر آنكه جرایم ارتكابی ومجازات آنها یكسان باشد.بر این اساس بطور مثال ارتكاب زنا،مصرف مسكر،قوادی توسط شخصی موجب اعمال مجازاتهای متعدد می گردد.اما مصرف چندین بار مسكر به دلیل یكسان بودن جرم ومجازات آن تنها منجر به اعمال یك مجازات می گردد.

13-چنانچه شخصی مرتكب دو جرم موجب حد كه یكی اعدام ودیگری حبس ویا یكی اعدام ودیگری تبعید فقط مجازات اعدام اجرا می گردد.

14-اگر شخصی با یك رفتار دو یا چند نفر را قذف كند چنانچه قذف شوندگان جداگانه شكایت كنند به تعداد آنان دو یا چند مجازات اجرا می گردد.در صورتی كه قذف شوندگان یكجا شكایت نمایند بیش از یك حد جاری نمی گردد.

15-قاعده در ارتكاب رفتارهای مجرمانه كه موجب حد وقصاص است، جمع مجازات ها می باشد.اما اگر مجازات حدی مانند اعدام موضوع قصاص، مانند قصاص عضو، را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد اجرای قصاص مقدم است. البته در این حالت اخیر در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه،مجازات حدی اجرا می شود.

16-قاعده در ارتكاب رفتارهای مجرمانه موجب حد وتعزیز ویا موجب قصاص وتعزیر،جمع مجازات هاست وابتدا حد یا قصاص اجرا می شود؛مگر اینكه حد یا قصاص، سالب حیات وتعزیر،حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد وموجب تاخیر اجرای حد نیز نشود كه در اینصورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد.

17-تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر دو قسم می باشد1-تعدد مادی یاو اقعی 2-تعدد معنوی یا اعتباری.

18-تعدد معنوی یا اعتباری در قانون جدید مجازات شامل:1-رفتار واحد،دارای عناوین متعدد كه از آن به تعدد عنوانی می توان یاد كرد.2-مجموع جرایم ارتكابی واجد عنوان مجرمانه خاص اند.

19-در تعدد عنوانی مجازات اشد مورد حكم قرار می گیرد.مانند اینكه شخصی اتومبیل دیگری را به امانت گرفته وآن را می فروشد در اینجا مجازات اشد ، فروش مال غیر است.

20- در تعدد اعتباری از نوع مجموع جرایم ارتكابی كه دارای عنوان مجرمانه خاص است مرتكب به یك مجازات محكوم می گردد.

21-تعدد واقعی یا مادی در قانون جدید سه نوع می باشد.1-تعدد واقعی تا سه جرم 2-تعدد واقعی بیش از سه جرم. 3-در حكم تعدد واقعی(رفتار مجرمانه منجر به نتایج مجرمانه متعدد می شود)

22-در هر سه نوع تعدد واقعی در جرایم موجب تعزیر طبق ماده134 تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

23- مجازات اشد در تعدد اعتباری وتعدد واقعی بر اساس درجه بندی مجازات های مقرر در ماده 19 قابل تشخیص است ولذا بطور مثال جزای نقدی درجه5 از حبس درجه6 شدیدتر می باشد.

24-مقررات تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر در جرایم درجه7و8 قابل اعمال نیست.

25-چنانچه شخصی مرتكب یك جرم درجه6 شود وسپس مرتكب جرم درجه7 گردد از شمول مقررات تعدد خارج می باشد وباید برای جرایم درجه6و7جداگانه تعیین كیفر گردد ومجازاتها با یكدیگر جمع می گردند.

26-در جرایم درجه7و8 مجازاتها با یكدیگر جمع می شوند وهمچنین مجازات جرایم درجه7و8 با مجازات درجه یك تا شش نیز جمع می گردند.

27-در قانون جدید در بحث تعدد تجاوز از حداكثر مجازات تنها در جایی كه جرایم ارتكابی بیش از سه جرم است پذیرفته شده است.

28-در تعدد و تکرار جرم در صورت وجود یکی از جهات تخفیف مقرر در ماده 37 ،دادگاه می تواند مجازات مرتکب را در صورتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد تا میانگین مجازات تقلیل دهد.

29-در صورتی که در تعدد جرم دادگاه بخواهد مجازات مرتکب را تقلیل دهد و مجازات قانونی فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه فقط تا نصف مجازات مقرر را تقلیل دهد.

30-مقررات حاکم بر تعدد جرایم موجب تعزیر در تعدد واقعی در قانون جدید بطور کلی نسبت به قانون قدیم در ارتباط با جرایم متعدد مشابه شدیدتر است. زیرا دادگاه در جرایم مشابه طبق قانون جدید باید مجازات را به حداکثر یا بعلاوه حداکثر تعیین کند ولی در قانون قدیم در تعیین مجازات تا حداکثر اختیار داشت ودر میزان تخفیف نیز اختیار مطلق داشت.و لذا مقررات قانون جدید عطف به ما سبق نمی گردند.

31-در ارتباط با تعدد واقعی مختلف ، مقررات قانون جدید مساعد تر است و لذا عطف به ماسبق می گردند. زیرا در قانون قدیم قاعده جمع مجازات ها حاکم بود ولی در قانون جدید اجرای مجازات اشد.

32-تشدید مجازات ها در تعدد و تکرار و یا حکم به حداکثر الزامی است.

33-تعدد عنوانی میان جرایم موجب تعزیر با سایر جرایم موجب اعمال قاعده جمع مجازات ها می گردد.

34-اگر شخصی مرتکب یک جرم تعزیری گردد و سپس مرتکب یک جرم غیر تعزیری شود ، موضوع از شمول ماده 134 خارج است.

35-چنانچه شخصی مرتکب یک سرقت حدی و چند سرقت تعزیری شود یا مرتکب یک زنا و چند رابطه نامشروع کمتر از زنا گردد تنها به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد. استثنای این قاعده در قذف می باشد که اگر قذف به شخصی صورت گیرد و آن قذف ، منجر به توهین به دیگری شود ، مرتکب به هردو مجازات محکوم می شود.

36-در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می کند که اولاً شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود. ثانیاً حد نیز بر وی اجرا گردد. در صورت فقدان یکی از دو شرط موضوع از شمول ماده 136 خارج است. بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری شود مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی گردد.

37-مقررات تکرار جرم در ماده 137 در جرایم سیاسی ، مطبوعاتی ، جرایم اطفال و نوجوانان و جرایم غیرعمدی اعمال نمی شود.

38-جرایمی که فاقد مجازات تبعی هستند موجب تحقق تكرار جرم نمی گردند.

39-جزای نقدی به هر میزان و شلاق تعزیری موجب تحقق تكرار جرم نمی گردند.

40-با توجه به اینکه کلیه محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است لذا اشخاص زیر 18 از شمول مقررات تکرار خارج می باشند.

41-با عنایت به اینکه حصول اعاده حیثیت طبق ماده 25 تنها در جرایم عمدی امکان پذیر است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 25-20/11/1355 مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم غیر عمدی اعمال نمی شود.(البته در آزمون های حقوقی داوطلبین عزیز ماده 137 و اطلاق آن را هم مد نظر داشته باشند)


42-اگر در مورد شخصی محکومیت قطعی در جرایم موجب تعزیر درجه یک تا شش صادر شود ولی به هر دلیلی اجرا نگردد و مدت های مقرر در ماده 107 قانون جدید در رابطه با مرور زمان اجرای مجازات سپری گردد و سپس آن شخص مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.

43-اگر شخصی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه شش محکوم شود و سپس مرتکب جرم تعزیری درجه 6  دیگری گردد مقررات مربوط به تکرار در مورد وی اجرا نمی گردد. زیرا جرم درجه 6 فاقد مجازات تبعی طبق ماده 25 می باشد وموجب تحقق تكرار جرم نمی شود.

44-اگر دادگاه بخواهد مجازات مرتکبی را که مشمول تکرار جرایم تعزیری است تخفیف دهد و مجازات قانونی جرم جدید ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر قانونی تقلیل دهد.


45-دادگاه در تعیین مجازات شخصی که مشمول مقررات تکرار است به حداکثر مجازات مکلف است. اما از حداکثر تا یک و نیم برابر مجازات مختار است.

46-در جرایمی که مجازات قانونی آنها دارای حداقل و حداکثر می باشد دادگاه نمی تواند به کمتر از میانگین حداقل و حداکثر ، مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال اگر جرمی 6 ماه تا سه سال حبس دارد دادگاه فقط تا 21 ماه می تواند مجازات را تخفیف دهد و کمتر از آن را اختیاری در تقلیل ندارد.

47-دادگاه در مورد مجازات جرمی که ثابت یا فاقد حداقل باشد و مشمول مقررات تکرار جرم نیز می گردد نمی تواند به کمتر از نصف مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال جرمی که مجازاتش سه سال را تنها می تواند تا یکسال و نیم تخفیف دهد نه کمتر.

48-اگر شخصی دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، دادگاه نمی تواند حتی در صورت دارابودن شرایط تخفیف در مورد جرم جدید ، مقررات تخفیف را اعمال کند.

49-امکان صدق عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیر در یک زمان واحد وجود دارد و آن زمانی است که در مورد شخصی حکم محکومیت قطعی صادر و سپس شخص محکوم مرتکب دو یا چند جرم تعزیری درجه یک تا شش می گردد.

50-در صورتی که شخصی در یک زمان مشمول عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیری گردد ابتدا باید جرایم جدید طبق مقررات تکرار، تشدید و سپس شدیدترین مجازات از میان ها به اجرا گذاشته می شود و این مجازات با مجازات محکومیت سابق با یکدیگر جمع می شوند.

51-مقصود از مجازات اشد ، در ماده 134 مجازات اشد قضایی ، یعنی آنچه در حکم محکومیت تعیین شده ، است نه قانونی . زیرا دادگاه می تواند در تعدد واقعی نسبت به تخفیف مجازات ، تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم یا مجازات های جایگزین حبس اقدام نماید و این تأسیسات در میزان مجازات ها مؤثر است.

52-اگر مجازات اشد در تعدد واقعی در هنگام اجرا به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد و میزان اجرا شده مجازات اشد اول برای مجازات اشد دوم محاسبه می گردد .

53-چنانچه شخص زیر 18 سال مرتکب بیش از یک جرم تعزیری مشمول ماده 134 قانون جدید شود طبق رای وحدت رویه شماره 60/21-21/10/1360 ابتدا برای هر یک از جرایم بدون رعایت مقررات تشدید کیفر مجازات تعیین می گردد و از میان این مجازات ها تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

54-چنانچه مجازات جرمی درجه پنج باشد و دادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را به درجه هفت تعیین کند. در صورت ارتکاب جرم جدید، جرم درجه هفت موجب تحقق تکرار نمی شود.


55-تعدد جرایم در مورد نظامیان ومرتكبان مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مشمول مواد 131 و 134 قانون جدید است.

56- در تعدد جرایم موجب تعزیر امكان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.

57-در تكرار جرم تنها جرم درجه6 می تواند مشمول تعویق صدور حكم قرار گیرد.

58-در تعدد رفتارهای مجرمانه متعدد چنانچه مجازات قانونی یك از رفتارها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جایگزین حبس خواهد شد.

59-در صورت تكرار جرم از سوی اشخاص حقوقی امكان اعمال ماده 137 قانون جدید در مورد آنها امكان پذیر نمی باشد.

60- مقصود از مجازات اشد در ماده 131 ،مجازات جرمی است كه كیفر آن اشد است.(اشد قانونی)

http://dadsima.com/page-625.html
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
chaturbate generator
10 آبان 96 01:16
That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.

Short but very accurate info… Thank you for sharing
this one. A must read post!
chaturbate currency hack
8 آبان 96 22:57
حالا آماده هستم که صبحانه بخورم، بعد از آن
صبحانه من بعد از ظهر دوباره برای خواندن اخبار بیشتر.
local std testing
8 آبان 96 16:07
این مثل شما افکار من را یاد می گیرید! به نظر می رسد که خیلی چیزها را درک کنید
این، مانند شما راهنمای در آن یا چیزی نوشت.

من فکر می کنم که شما فقط می توانید با چند درصد انجام دهید تا پیام را به خانه بسپارید، اما
به جای آن، این وبلاگ بزرگ است. خوب خواندن
مطمئنا برگشتم
are psychics real
8 آبان 96 12:59
سلام همکاران، پاراگراف خوب و دلگرمی و دلگرمی اینجا را توضیح دادم، من واقعا از این کار لذت می برم.
cheap phone psychics
8 آبان 96 12:49
سلام دوستان، پست خوب و استدلالات خوب اینجا توضیح دادم، من واقعا از آن لذت می برم
اینها.
anonymous std testing
8 آبان 96 11:56
شما باید در یک مسابقه برای یکی از مفید ترین وب سایت های آنلاین شرکت کنید.
من قطعا این وب سایت را توصیه خواهم کرد!
phone psychic reading
8 آبان 96 11:25
Can I simply say what a comfort to discover someone that really knows what they're discussing on the net.
You certainly understand how to bring an issue to light and make it
important. More people have to check this out and understand this side
of the story. I can't believe you are not more popular since you definitely possess
the gift.
free std testing near me
8 آبان 96 11:25
HEYA من برای اولین بار اینجا هستم. من این هیئت را پیدا کردم و آن را پیدا کردم
واقعا مفید بود و به من کمک زیادی کرد امیدوارم چیزی به شما بدهم و به دیگران کمک کنم
من
myfreecams token generator
30 مهر 96 00:52
من می توانم اطلاعات خوبی از مقالات وبلاگ شما پیدا کنم.
real psychic readings
16 مهر 96 19:46
وبلاگ خوب! تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما آن را از جایی دانلود کردید؟
یک طراحی مثل شما با چند صد هزار تومان واقعا وبلاگ من را پرش می کند.
لطفا به من اطلاع دهید که در آن موضوع خود را دریافت کرده اید.
با تشکر
25 اردیبهشت 95 10:25
عالی خلاصه وچکیده به بهترین حالت عنوان شد. تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.