تبلیغات
تار نمای رسمی ***حسن یعقوبـــی الموتـــی *** وکیل پایه یک دادگستری - اجرای ثبت و اعتراضات در این خصوص از سوی اشخاص

اجرای ثبت و اعتراضات در این خصوص از سوی اشخاص

تاریخ:9 تیر 95-01:09

اجرای ثبت و اعتراضات در این خصوص از سوی اشخاص

شعبه اجرای ثبت در میان دوایر اداره ثبت اسناد واملاك عهده دار ثبت چیزی نمی باشد و از اینجهت باتوجه به متفاوت بودن وظیفه اش ، در مواجه نخستین موجب حیرت مراجعه كنندگان میگردد
از امتیازات قانونی كه برای سند رسمی برشمرده شده قابلیت اجرای آن بدون مراجعه به محاكم است یعنی بدون حضور در دادگاه و طی تشریفات طولانی و طاقت سوز دادگاه میتوان مستقیماٌ به اجرای ثبت مراجعه كند و خواستار اجرای مفاد سند رسمی گردید بنابراین قابلیت اجرای مستقل اسناد رسمی از طریق اجرای ثبت موقعیت اجرای ثبت پیدا میشود و سایر شعبات اداره ثبت مشخص و ممتاز میگردد
 

عملكرد و وظایف شعبه اجرا
 

مراجع صدور اجرائیه 
به موجب مواد آییینامه اجرای اسناد رسمی مراجع صدور اجرائیه اسناد رسمی یا اسنادیكه به موجب قانون در حكم اسناد رسمی قرار گرفته اند بدین شرح میباشد
- دفتر اسناد رسمی
- دفتر ازدواج
- ادارات ثبت
 

ذیلاٌ اسناد مرتبط به هریك از مراجع موصوف كه باید صدور اجرائیه از آن محل آغاز گردد بیان میگردد
درمورد اسناد رسمی لازم الاجراء ثبت بر دیون و اموال منقول و املاك ثبت نشده و نیز املاك مورد وثیقه و اجاره ( مشمول قانون روابط مالك و* مستاجر) اعم از اینكه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده و یا نشده باشد از دفترخانه ایكه اسناد را ثبت كرده است و نسبت به مواردی كه موجدرخواست وصول وجه قبوض اقساطی و یا تخلیه مورد اجاره و یا خسارت تاخیر از بابت اجور معوقه را بنماید مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم كننده سند رسمی میباشد و همچنین د رمواردی كه طلبكار بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده كند مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی دفترخانه مربوط است
 
در مورد مهریه و تعهداتی كه ضمن سند ازدواج و طلاق شده است نسبت به منقول و سایر تعهدات از دفترخانه تنظیم كننده سند ازدواج اجرائیه صادر میگردد و نسبت به اموال غیرمنقول كه ثبت دفتر املاك گردیده و مهریه قرار گرفته است مرجع صدور اجرائیه دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند است
 

ادارات ثبت: اداره ثبت در موارد ذیل به عنوان مرجع صدور اجرائیه شمرده شده است
  • اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قید شرط و یا اینكه طلبكار بخواهد از شرط مندرج در سند مربوط استفاده نماید
  • اجرائیه مربوط به چك بانكی
  • اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مكرر اصلاحی قانون تملك آپارتمانها و آیینامه اجرایی آن
  • اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد الحاق مواد جدید به قانون شهرداری
  • اجرائیه مربوط به وصول آب بها از استفاده كنندگان از آب مصرفی و قانون وصول بهاء آب مصرفی سازمانها و شركتهای وزارت نیرو
  • اجرائیه مربوط به قانون (قانون راجع به اعتبار اجراء اسناد عادی كه از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه كه از طرف شركتهای تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی و روستایی و شركتهای تعاونی كشاورزی و اتحادیه های تعاونی كشاورزی به اشخاص پرداخت میشود
  • اجرائیه های موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانكی بدون ربا و ماده ۱۵ اصلاحی قانون مزبور
 
چك سندی متداول و پركاربرد
میدانیم كه چك بموجب قانون در حكم اسناد رسمی شمرده شده و از ویژگیهای انحصاری برخوردار میباشد كه از آنجمله امتیازات سهولت در اجرای آن در صورت عدم پرداخت وجه آن میباشد (ناگفته نماند همواره راه اجرای سند رسمی از طریق مراجعه به دادگاه گشوده میباشد). درصورتی كه دارنده چك دریابد كه در حساب صادر كننده وجهی موجود نمی باشد جهت اجرای چك از طریق اجرای ثبت باید ابتدا از همان بانك گواهی نامه عدم پرداخت دریافت دارد ( به این عمل در تداول عامه برگشت زدن چك میگویند ) و پس از كپی گواهی نامه و متن و ظهر چك با مراجعه به اداره ثبت تقاضای تحویل یك برگ تقاضانامه صدور اجرائیه چك را مینماید و این تقاضانامه باید نسبت به تكمیل مشخصات چك و شخص دارنده و صادر كننده چك مورد برگشت اقدام نماید پس از این تقاضانامه تنظیمی را بهمراه گواهی نامه و اصل چك و كپی ایندو به شعبه اجرای ثبت ارائه نماید. پس از طی پیگیری عملیات مقدماتی از قبیل بررسی مدارك و ملاحظه رعایت موارد قانونی در گواهی نامه و تنظیم ورقه اجرائیه و تشكیل پرونده اجرائی مهیا برای ابلاغ وسیله معمول اجرا میگردد
 
ابلاغ نخستین عمل از عملیات اجرائی محسوب میشود و پس از آن بنابر تقاضای متقاضی مطابق مقررات مربوط به اسناد ذمی نسبت به وصول طلب از اموال مورد معرفی طلبكار به نحو مقتضی اقدام میگردد
 

شیوه اجرای اسناد دارای وثیقه 
در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۳ و كلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتیكه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهی ، بدهی خود را نپردازد بستانكار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم كننده سند درخواست كند 
دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار اجرائیه برای وصول و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ۸ ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید
 
بدهكار میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نماید كه ملك از طریق حراج به فروش برسد در اینصورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت ۶ ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد قبل از فروش ملك درصورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاٌ منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید از كل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شودو در هرحال به كمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین درصورتی كه تقاضای بدهكار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای ۸ ماه مذكور در این قانون ملك با اخذ كلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانكار واگذار خواهد شد
در مورد اموال منقول اعم از اینكه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادرشده باشد هرگاه بدهكار ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله به وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته میشود
 

بازداشت اموال و اموال غیر قابل بازداشت 
پس از ابلاغ اجرائیه به وسیله مامور اجرا متقاضی ( ذینفع ) حق دارد و میتواند نسبت به بازداشت اموال مدیون كه صورتهای گوناگونی دارد اقدام نماید پس از تقاضای متقاضی در اینخصوص اجرای ثبت نسبت به صدور حكم بازداشت اموال اقدام میكند توضیح اینكه چنانچه مال مورد معرفی در نزد شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی باشد بازداشت نامه تنظیم و به شخص ثالث ابلاغ میگردد و چنانچه اموال در نزد مدیون باشد اجرای ثبت مستقیماٌ به عنوان مجری حكم بازداشت وسیله مامور اجرا اقدامات لازم را صورت میدهد . درخصوص توقیف اموال مطلب قابل تذكر و با اهمیت حجت مستثنیات دین است . به موجب آییننامه اجرا اموالی كه مستثنیات دین شناخته شده اند تا زمانیكه مدیون د ر قید حیات میباشد غیرقابل بازداشت میباشد 
اموال غیر قابل بازداشت در ۵ بند ماده ۶۹ آییننامه اجرا قابل مشاهده میباشد
 

اعتراض نسبت به اجرا
به موجب مواد ۱ الی ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ هر كسی دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شكایت از دستور اجرا سند رسمی داشته باشد میتواند بترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید . مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است كه در حوزه آن دستور اجرا داده شد 
اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتیكه دادگاه حكم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف عملیات اجرا بدهد 
به موجب ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرائ اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۵۵ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا ( موضوع ماده یك قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲) شروع و هر كسی ( اعم از متعهد و هر شخص ذینفع ) كه عملیات اجرائی شكایت داشته باشد میتواند شكایت خود را با ذكر دلیل و ارائه مدارك به رئیس ثبت محل تسلیم كند و رئیس ثبت مكلف است فوری رسیدگی نموده وبا ذكر دلیل رای صادر كند نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شكایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شكایت خود را به ثبت محل و به هیات نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند (۸) ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح رسیدگی شودداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.